Motioner till årsmötet den 18 mars 2019
skall vara styrelsen tillhanda senast
den 15 januari.