Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Gotska Golfklubb

______________________________________________________________

Spelrättsbevis i Gotska Golfklubb (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrättsbevis. Spelrättsbevis behöver, för aktivt medlemskap med krav på innehav, ej förvärvas förrän det år medlem fyller 25 år.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 31 oktober året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

  • driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
  • skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrättsbevis. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättsbevisets giltighet hävs.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Ägare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker

  • skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis i Gotska GK” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.
  • får inte vidareupplåta sin rätt.

Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis i Gotska GK”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad.

Innehav av extra spelrättsbevis (nummer serie 2xxx) som förvärvats i samband med spelrättskonvertering 2013 är befriat från avgifter. Vid överlåtande av extra spelrättsbevis till person som ansöker om och beviljas seniormedlemskap i klubben omfattas innehavaren av krav på avgifter och bestämmelser i enlighet med vad som ovan anges. Extra spelrättsbevis kan, för tid innan överlåtelse sker, upplåtas till fysisk person enligt villkor ovan, med den skillnaden att den av klubben påförda avgiften för hyra av extra spelrättsbevis tillfaller innehavaren, efter avräknad registreringsavgift på f.n 300 kr.

Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 oktober respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år.

Styrelsen kan ge dispens från ovanstående datum om dröjsmål beror på synnerliga skäl, som t ex. allvarlig sjukdom, dödsfall eller liknande.

Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida.

Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till ett av årsmöte fastställt antal.